Περιβαλλοντική Εκπαίδευση


Λύκειο Καστελλάνων Μέσης Κέρκυρας

Το Λύκειο Καστελλάνων Μέσης Κέρκυρας συμμετέχει κάθε χρόνο σε δραστηριότητες για την περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών του. Έτσι, υπό την αιγίδα των υπεύθυνων καθηγητών πραγματοποιεί "εξορμήσεις" με τους μαθητές του σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας αλλά και στο εξωτερικό, με σκοπό την αναγνώριση αξιών, την υιοθέτηση στάσεων και ανάπτυξη θετικών συμπεριφορών υπέρ του περιβάλλοντος και του πολιτισμού από τους μαθητές του.

Κωνσταντινούπολη, Απρίλιος 2011

Προηγούμενο Παρουσίαση Επόμενο

Κωνσταντινούπολη, Απρίλιος 2011

Η Περιβαλλοντική Ομάδα του Λυκείου μας επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη από 5 - 10 Απριλίου 2011. Θεωρούμε ότι περιβάλλον και πολιτισμός (ιστορία, μνημεία, λαογραφία) είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Έτσι μεριμνούμε οι μαθητές μας να λαμβάνουν γνώση και από τους δύο αυτούς τομείς, όταν αυτό καθίσταται δυνατό.

Ο Ιππόδρομος

Αγία Σοφία - Ζωγράφειο Λύκειο

Το μοναστήρι

Η βασιλική στέρνα του Ιουστινιανού - επιστροφή

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ

Η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Η ανάπτυξη είναι αειφόρος όταν βελτιώνει την ποιότητα ζωής στο πλαίσιο των ορίων που θέτει η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν τη ζωή. Γνώμονας της αειφορίας είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. Η βιωσιμότητα υπονοεί ότι οι φυσικοί πόροι υφίστανται εκμετάλλευση με ρυθμό μικρότερο

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

από αυτόν με τον οποίο ανανεώνονται, διαφορετικά λαμβάνει χώρα περιβαλλοντική υποβάθμιση. Από καθαρά περιβαλλοντική άποψη, αειφορική ανάπτυξη σημαίνει εξασφάλιση παραγωγής τροφής, άρα προστασία του εδάφους από τη διάβρωση, ελαχιστοποίηση έως κατάργηση χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, αποτελεσματική χρήση γεωργικής γης και αποθεμάτων νερού και αύξηση των αποδόσεων με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Επίσης, μείωση της ρύπανσης του αέρα και του νερού και προστασία όλων των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητάς τους. Τέλος, θεωρείται αναγκαία η προστασία του περιβάλλοντος από μεγάλες αλλαγές στη σύσταση της ατμόσφαιρας με ανάλογες συνεπαγόμενες αλλαγές του παγκόσμιου κλίματος, οι οποίες θα χειροτέρευαν το κληροδότημα Γη για τις επόμενες γενεές.

Τι είναι ο αειφόρος τουρισμός

Ως αειφόρος χαρακτηρίζεται ο τουρισμός που ενισχύει την απασχόληση στις τοπικές κοινωνίες μειώνοντας ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον πολιτισμό. Η προσπάθεια ο τουρισμός να έχει θετική επίδραση στις κοινωνίες αλλά και στο περιβάλλον και παράλληλα να παραμείνει ανταγωνιστικός και βιώσιμος οδήγησε στη δημιουργία ενός πλαισίου δράσης με στόχο την υιοθέτηση ενιαίων αρχών για την εφαρμογή του αειφόρου τουρισμού. Τα χαρακτηριστικά αυτών των ενιαίων αρχών για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης ενός τουριστικού προορισμού και ταυτόχρονα για την διασφάλιση της σωστής χρήσης του φυσικού περιβάλλοντος αφορούν:

  1. την αναγνώριση και ανάδειξη της ταυτότητας του προορισμού με σεβασμό στον πολιτισμό και το περιβάλλον του,
  2. την επίτευξη κέρδους από την τουριστική δραστηριότητα,
  3. τη διασφάλιση της σταθερότητας, ασφάλειας και διατήρησης του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος και
  4. την ορθή αξιολόγηση της αξίας ενός τουριστικού προορισμού τόσο σε οικονομικό όσο και συναισθηματικό επίπεδο.

Η έννοια της αειφορίας

Τα σπουδαιότερα περιβαλλοντικά προβλήματα προκύπτουν από την υπέρμετρη κατανάλωση των φυσικών πόρων και την περιβαλλοντική ρύπανση.

Αειφορία είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον, δηλαδή οι διαθέσιμοι πόροι να μπορούν να καρποφορούν πάντα. Ετυμολογικά το ουσιαστικό αειφορία προέρχεται από το διαρκής, συνεχής, σταθερός και σημαίνει κατακράτηση δηλαδή αυτό που μένει πίσω.

Ο όρος αειφόρος αναφέρεται για πρώτη φορά στο Σοφοκλή και έχει υιοθετηθεί από τη δασοπονία, όπου σημαίνει μια συγκεκριμένη μέθοδο διαχείρησης του δάσους, κατά την οποία όταν αφαιρείται από το δάσος όγκος ξύλου ίσος ή και λιγότερος με αυτόν που έχει παραχθεί κατά το θεωρούμενο διάστημα λέγεται ότι το δάσος αειφορεί.

Πως ο τουρισμός βλάπτει την αειφόρο ανάπτυξη

Η σημερινή μορφή του τουρισμού έχει οδηγήσει αργά αλλά σταθερά στην άσκηση πιέσεων στο φυσικό περιβάλλον και στην κοινωνία, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος αυτοκαταστροφής των τουριστικών περιοχών. Η ταχεία και απρογραμμάτιστη ανοικοδόμηση είχε ως συνέπεια τη διάβρωση πολλών περιοχών, την καταστροφή πολλών οικοσυστημάτων, την αύξηση της διάβρωσης και σε μεγάλο βαθμό τη μείωση της βιοποικιλότητας. Ένας μεγάλος αριθμός ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων, εστιατορίων, νυχτερινών κέντρων και καταστημάτων έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην παράκτια ζώνη. Αυτό έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση του παράκτιου φυσικού περιβάλλοντος.

Η μη δημιουργία έργων βιολογικού καθαρισμού και επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων προκάλεσε ρύπανση της θάλασσας, του εδάφους και των υπογείων υδάτων. Τα αστικά απόβλητα που καταλήγουν στη θάλασσα, μεταφέρουν στα υδάτινα οικοσυστήματα οργανικό υλικό και υπολείμματα απορρυπαντικών. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα οι ζωικοί οργανισμοί να πεθαίνουν από ασφυξία έχοντας ως συνέπεια πολλά είδη να εξαφανίζονται, να αντικαθίστανται από άλλα πιο ανθεκτικά και έτσι να διαταράσσεται η ισορροπία και η βιοποικιλότητα των υδάτινων οικοσυστημάτων. Σε γενικές γραμμές ο τουρισμός θέτει το περιβάλλον και τη φύση κάτω από αυξανόμενη πίεση οδηγώντας το στην ίδια την καταστροφή του.

Πηγές πληροφόρησης

Αποσπάματα από την εργασία της

  • Περιβαλλοντικής Ομάδας Λυκείου Καστελλάνων Μέσης Κέρκυρας σχολικής χρονιάς 2010 - 2011.

Δείτε περισσότερα...